גבעות יהש. דף הבית

החזקה הוענקה לשותפות על ידי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות, האנרגיה והמים, באזור ראש העין, בשטח כולל של כ—240 קמ"ר בבאר זו נמצא נפט בכמויות מסחריות ובאיכות גבוהה מאוד 39-40 API
השותפות פועלת בתחום חיפושי נפט והפקתו החל משנת 1993 השותפות הינה הבעלים של חזקה לפיתוח שדה הנפט מגד שהתגלה על ידה לאחר שביצעה פעולות חיפוש וקדיחה של שלוש בארות - מגד 2, מגד 3, ומגד 4 בשטח הרשיון שקדם לקבלת החזקה

דף הבית

גבעות עולם חיפושי נפט - שותפות מוגבלת 1993 הנה שותפות מוגבלת הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

דף הבית
תפוקת הנפט שהצטברה מבאר מגד 5 מתחילת ההפקה בחודש יוני 2011 הינה 1,131,000 חביות כ — 178,673 מ"ק נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים ליום 31
דף הבית
דף הבית
בשנת 2009 נקדחה באר מגד 5

דף הבית

.

דף הבית
דף הבית
דף הבית