האוניברסיטה הפתוחה ספריה. השירות אינו זמין

את הערעור יש להגיש באופן מקוון באמצעות שאילתא הפניות חייבות להיות מלוות באישורים מתאימים רפואיים וכדו' , והן חייבות להגיע אל מזכירות דיקן הסטודנטים לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה הראשונה של הסטודנט
האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לסטודנטים לתקן את ציון הגמר לתואר על-ידי בחינה חוזרת בשלושה קורסים לכל היותר אישור אקדמי להיבחן שיינתן מעבר לכללי הזכאות הרגילים, אינו פוטר מתשלום עבור הרשמה לכל בחינה נוספת מעבר לשתי ההרשמות שבמסגרת הזכאות

האוניברסיטה הפתוחה ברעננה מאפשרת גישה חינמית לספרייה הדיגיטלית

ערעור שאינו מנומק לא ייבדק.

השירות אינו זמין
סטודנטים בעלי לקויות למידה: סטודנטים אלה מתבקשים לפנות בכתב למערך הייעוץ האקדמי וההדרכה בלמידה
תקנות והנחיות בנושאי בחינות
מועדי סגירת הרשמה וביטול הרשמה לבחינה ההרשמה לבחינה נפתחת עם פרסום מועדי הבחינה לסמסטר
השירות אינו זמין
סטודנטים של הסמסטר השוטף, שעמדו בדרישות הקורס כפי שפורטו בחוברת הקורס; ב
ערעור מנומק היטב על ציון בבחינת הגמר יוגש תוך ארבעה שבועות מיום הפקת ההודעה ציון הגמר המשוקלל לתואר "בוגר אוניברסיטה" אינו ניתן לתיקון או לשינוי לאחר קבלת אישור הזכאות לתואר
בחנות האינטרנטית של למדא ניתן למצוא את המגוון הרחב של ספרי הלימוד בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה סטודנט שנכנס לחדר הבחינה וקיבל שאלון, ניצל בכך את אחד משני המועדים המותרים לו, גם אם לא כתב דבר

השירות אינו זמין

את ספרי למדא ניתן לרכוש גם ברשתות הספרים הגדולות ובחנויות הפרטיות.

29
תקנות והנחיות בנושאי בחינות
למדא הוא שמן של שתי הוצאות הספרים של האוניברסיטה הפתוחה — למדא לימוד והרחבת דעת ולמדא עיון
תקנות והנחיות בנושאי בחינות
יש לפנות למשגיח לשם קבלת טופס מתאים
האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת גישה חינמית למבחר ספריה הדיגיטליים
הציון שנקבע בעקבות בדיקת הערעור הוא הציון הסופי, לא תינתן אפשרות להגשת ערעור נוסף