חודש אב. חודש אב

וההוראה למעשה לפי העניין והצורך, כאשר הנטייה להקל יש לה כישרון, אבל לעיתים קרובות אינה מסוגלת להוכיח זאת
אבל בשבת שאחר ראש חודש אב, יש להחמיר שלא ללבוש בגד חדש, הן מפני שהוא משמח יותר והן מפני שאפשר לדחות את לבישתו לאחר תשעת הימים מ"ב תקנא, צח כיום כמעט כולם איסטניסים לגבי ריח רע, מפני שלא רק שיש לנו ברזי מים לרחצה אלא אף צינורות ביוב שמפנים את הצואה ומי רגליים

אב

ואם הבנייה לצורך יישוב הארץ, אף יש מצווה להמשיך לבנות בתשעת הימים.

1
אב
לדעת הרבה פוסקים אין הבדל בין תספורת לגילוח, ושניהם אסורים במשך כל שלושת השבועות כה"ח תקנא, סו; תצג, יט
לוח שנה
עוד מצינו שכך נהגו בספרד, כמובא בכלבו לר' אהרן מלוניל שבפרובנס שצריך להגיע לט' באב בניוול
אב
ושאר יוצאי ספרד נוהגים להחמיר בזה בשבוע שחל בו תשעה באב בלבד
וכך ענה לו אלוקים: "קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש ותור וגוזל; "ויקח לו את כל אלה ויבתר אותם בתווך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הציפור לא בתר; וירד העיט על הפגרים וישב אותם אברם; ויהיה השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו; ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה והואיל וממעטים בימים אלו בשמחה, נהגו שלא לאכול בהם בשר ולא לשתות יין שהם משמחים כמבואר להלן יג-טו
ויש נוהגים להחסיר או לשנות בגד אחד מבגדי השבת, כדי לבטא את הצער על החורבן מ"ב תקנא, ו וזה אחד מביטויי האבלות, שמתוך צער והזדהות עם הנפטר או עם חורבן הבית, האדם מפסיק לטפח ולפנק את עצמו

מנהגי שלושת השבועות

וכן מעוברת שסובלת הרבה בהריונה יש להקל לה לאכול בשר בימים אלו.

11
מזל אריה, חודש אב
כוח זה יכול ליצור מחלוקת, כמו זו שהביאה לשריפת בית המקדש בתשעה באב
אב
ונוהגים שלא לספר אפילו קטנים שלא הגיעו לחינוך, כדי לבטא את עגמת הנפש של הימים הללו שו"ע תקנא, יד
חודש מנחם אב
אמנם התיר זאת לאיסטניס בלבד