אחד מי יודע מילים. מילים לשיר יודע

תלת תלת , אנו יודא אנו יודא! שְׁמוֹנָה אֲנִי יוֹדֵעַ: שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה, שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא, שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה, אַרְבַּע אִמָּהוֹת, שְׁלֹשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ ובזו מובן שמונה מי יודע אם משום שיקבלו פני מטרונה א"כ תסגי מיד בעוברו השבת לימול וע"ז מתרץ שמונה ימי מילה לפי ששבעה ימי שבתא שכל השבעה בחינת שבת וצריך לעבור עליו כל הבחינות וכאמור בדברינו
ולרועה רק אוהל בד ולו רק גדי, גדי אחד - חג גדיא! עשר עשר אנו יודא אנו יודא! שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה, אַרְבַּע אִמָהוֹת, שְׁלשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ: שִׁבְעָה מִי יוֹדֵעַ, שִׁבְעָה אֲנִי יוֹדֵעַ שישה אני יודע: שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ

1. אחד מי יודע

הינו אדון עולם לכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט את תמונתו גומל לאיש חסיד כמפעלו נותן לרשע רע כרשעתו מתים יחיה ברוב חסדו ברוך עדי עד שם תהילתו.

11
מילים לשיר אחד עשר מי יודע
כן הגיע מספר התורה לידי הבריאה מספר י"ג
מילים לשיר אצא לי השוקה
ירצה בזה עוד מדה יתירה נהג הוא יתב' בנו כמו שנוטל יחוס השלשה אבות מזולתינו הגם שיש להם אחיזה בשנים מהם עוד יזכור לנו זכות אמהות ארבע שאין לשום שבט יחוס כי אם בשלשה מהם ובני השפחות אף לא באחת מהנה ר"ל ברחל ולאה אעפ"כ נשתווינו כולם כאשר אמר בלעם כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו ודרשו חז"ל מראש צורים הוא אברהם ומגבעות הן אמהות והרצון בזה כי אם שבלק היה ממדין והוא מבני קטורה אף על פי כן אני רואה כי לא נזכר זכות אברהם רק לישראל ומגבעות היינו האמהות אשורנו לכולם שאין נזכר זכות אמהות רק להם לישראל אף שהד' שבטים בני השפחות ואינם מזרע רחל ולאה אעפי"כ נזכר לכולם זכות האמהות ואין עין הרע שולטת בהן והטעם לפי שעיקר הם שלשת אבות והאמהות נטפלות לאבות לכן כאשר הגדיל חסדו עמנו לזכור לנו זכות שלשת אבות האמהות נמשכו אחריהם משא"כ במי שאין נזכר לו זכות אבות אין לו חלק בזכות אמהות
מילים לשיר יודע
אחד אני יודע: אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ
אחד אני יודע: אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ חמישה אני יודע: חמישה חומשי תורה, ארבע אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ
אֶחָד אֲנִי יוֹדֵעַ: אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַים וּבָאָרֶץ כי כל העולם נברא ע"י אותיות התורה וכמו שהתורה נדרשת בשלשה עשר מדות

אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2)

שִׁבְעָה אֲנִי יוֹדֵעַ: שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא, שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה, אַרְבַּע אִמָּהוֹת, שְׁלֹשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ.

27
מילים לשיר חד גדיא
שלושה עשר אני יודע: שלושה עשר מידיא, שנים עשר שבטיא, אחד עשר כוכביא, עשרה דבריא, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ
מילים לשיר חד גדיא
שניים אני יודע: שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ
מילים לשיר אצא לי השוקה
אַחַד עָשָׂר אֲנִי יוֹדֵעַ: אַחַד עַָשָׂר כּוֹכְבַיָּא, עֲשָׂרָה דִבְּרַיָא, תִּשְׁעָה יַרְחֵי לֵדָה, שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה, שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבָּתָא, שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה, אַרְבַּע אִמָהוֹת, שְׁלשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַים וּבָאָרֶץ שְׁנֵים עָשָׂר מִי יודע? אחד עשר מי יודע אחד עשר כוכביא וביאור פיסקא זו נראה להקדים גמרא סוטה פ' אלו נאמרין על יוסף הצדיק איכא מ"ד לעשות צרכיו נכנס באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראה לו בחלון אמר לו יוסף יוסף עתידין אחיך ליכתב על אבני אפוד רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות שנאמר ורועה זונות יאבד הון מיד ותשב באיתן קשתו וכו' מידי אביר יעקב מי גרם לו שיכתב שמו על אבני אפוד אלא אביר יעקב משם רועה אבן ישראל משם זכה יוסף להיות רועה ישראל ע"כ ונראה להבין מה ענין זה שזכרו עתידין אחיך ליכתב על אבני אפוד ממה נפשך אם יש בו איסור ח"ו למה ליה לתלות באבני אפוד שיכתבו אחיך אך נראה כי חלילה ודאי לחשוד ליוסף על זאת אך נראה עפמ"ש הרב בעל שהקשה לו דמי התיר ליוסף שיסכן עצמו מאחר שאדנותו היתה מאיימת אותו שתעליל עליו ויהרגנו כי בן נח אינו מצווה על קידוש השם לכן כתב בזכות אברהם שנאמר בו ויוצא אותו החוצה שאמר לו צא מאצטגנינות שלך אין מזל לישראל והנה מבואר שיוסף שטען על אחיו שחשודין על אבר מן החי הוא לפי שחשבו עצמם לדין ישראל ומותר להם מפרכסת א"כ חשב שיש לשבטים דין בן נח לפי שיטתו שלא הי' צריך למסור עצמו ונקרא חובל בנפשו ולזה נראית דמות דיוקנו של אביו ואמר עתידין אחיך ליכתב על אבני אפוד והוא דחטא ראובן על שבא על פילגש אביו וקי"ל פילגשים בלא כתובה וקדושין א"כ לא חטא באשת אב כי בלהה לא היתה אשת יעקב רק פילגש אביו בלא קדושין ולא חטא ראובן מיהו אם יש להם דין בן נח א"כ קנה בבעילה והוה אשת אב ולזה אמר שנראי' לו דמות דיוקנו ואמר לו עתידין אחיך ליכתב על אבני אפוד היינו ראובן בכללם ולא חטא באשת אב היינו משום שיש להם דין ישראל ולא חטא ראובן א"כ יוכל למסור עצמו בשביל שלא יעבור על גילוי עריות ואמר כי טעות הוא בידו מה שחשב שיש לו דין בן נח ואינו רשאי למסור עצמו על קדוש השם אדרבה יקבל שכר שיכתב על אבני אפוד כמו ראובן שלא נחשב לו לחטא בלהה פלגש אביו כי לא היתה אשת אב כלל רק בלא קדושין לזאת מסר נפשו כדין ובדין שיטול שכרו שלא יגרע שמו מאחיו
ומספר י"ג נכלל באחד כי עולה י"ג משם יפרד אל הריבוי עד כי אין מספר אבל עד י"ג אינו נקרא מנין רק אחד: אַחַד עָשָׂר אֲנִי יוֹדֵעַ: אַחַד עָשָׂר כּוֹכְבַיָּא, עֲשָׂרָה דִּבְּרַיָּא, תִּשְׁעָה יַרְחֵי לֵדָה, שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה, שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבְּתָא, שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תּוֹרָה, אַרְבַּע אִמָּהוֹת, שְׁלֹשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לוּחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ
שִׁבְעָה אֲנִי יוֹדֵעַ: שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבָּתָא, שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה, אַרְבַּע אִמָהוֹת, שְׁלשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַים וּבָאָרֶץ שְׁמוֹנָה מִי יוֹדֵעַ? אחד עשר אני יודע: אחד עשר כוכביא, עשרה דבריא, תשעה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ שיתא שיתא, אנו יודא אנו יודא! ארבע מי יודע כו' ארבע אמהות

מילים לשיר יודע

ארבע אני יודע: ארבע אמהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמים ובארץ.

מילים לשיר אצא לי השוקה
שִׁשִָּׂה אֲנִי יוֹדֵעַ: שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה, אַרְבַּע אִמָהוֹת, שְׁלשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַים וּבָאָרֶץ שִׁבְעָה מִי יוֹדֵעַ? שְׁלשָׁה עָשָׂר אֲנִי יוֹדֵעַ: שְׁלשָׁה עָשָׂר מִדַּיָא
מילים לשיר אחד עשר מי יודע
שְׁמוֹנָה יְמֵי מִילָה, שִׁבְעָה יְמֵי שַׁבַּתָּא, שִׁשָּׁה סִדְרֵי מִשְׁנָה, חֲמִשָׁה חוּמְשֵׁי תוֹרָה, אַרְבַּע אִמָהוֹת, שְׁלשָׁה אָבוֹת, שְׁנֵי לֻחוֹת הַבְּרִית, אֶחָד אֱלֹהֵינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ: תִּשְׁעָה מִי יוֹדֵעַ, תִּשְׁעָה אֲנִי יוֹדֵעַ
אחד מי יודע
שלושה אני יודע: שלושה אבות, שני לוחות הברית, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ