בלי פקפוק תשחץ. מותג בירה בלגי

הקב"ה כדפירשתי כי האצילות כלול מהפכיים כרצון הנפש וכמו שבארנו למעלה בחינה נעלמת בין עצם אין סוף לאחדות האצילות, דהיינו התפשטות העצם המכונה יהו"ה כולו 'קמץ' בכתר, יהו"ה כולו 'פתח' בחכמה, וכן כולם
יש תשבצאים המשתמשים ב, יש המשתמשים בכתיב מלא, ויש המשתמשים בדרך ביניים בינואר, שגת 1867 , אירחה הקיסרית שדליה דודמקסיק את חרובה ממורניי, אחיו החורג של הקיסר נסוליאון ח־ 8 לארוחת ערב

תשבץ

ההגדרה שברצוננו לפתור היום היא סוג של חרק מעופף.

25
פתרונות ממוסף התשבצים 7 ימים 2701 יום שישי 30.10.2015
ועתה לפי האמת אין המכוון באוזן אל אוזן הגופני, אלא על הפעולה הנפעלת על ידי האוזן מכח השפע השופע עליו, ועל כזה נאמר תהלים צב, ט הנוטע אזן הלא ישמע היוצר עין הלא יביט
שיש בו פקפוק וחוסר ביטחון
וראיה לזה אמרו רבותינו ז"ל בגיטין פרק המגרש פה, ב , ידים שאינן מוכיחות הוויין ידים או לא הויין ידים, רצונו לומר ענין לקיחה, וכן פירש"י ז"ל, ידים בית אחיזה לדבר לאחוז בו כלומר שעל ידי כו'
חסר שכל
ואותו האור התנוצץ לתר"ך ניצוצי כמנין כתר, ולא הספיק מן הכתר עד שהתנוצץ ממנו בהדרגה ניצוץ החכמה ונתגלית עובי ה'י', ומתנוצץ גם כן לל"ב ניצוצים קראום ל"ב נתיבות חכמה
ואין לומר כי מדרגת נפש רוח ונשמה תמיד מתדבקים ואי אפשר לאדם לאחד בלתי אחרים, מה שאין כן בחינות חיה יחידה הם תוספות נשמה יתירה אלא שגברו רחמיו אחר גלגול וצירוף אדם הראשון באבות, ולא נשאר נעלם עץ החיים אלא כ"ו דורות, ותתקע"ד דורות קדמו לעולם כדרך הקליפה הקודמת לפרי, ואחר כך נשתלו בכל דור ודור
דולות סד מתקשה המחיר 188 שח ברשיון משרד הבריאזח בשר פרזוה אם אתם חושבים לקנות מזרן, מיטה חדשה, ספת נוער, או מיטה מתכווננת חשמלית, לעמינח יש חדשות שיחסכו לכם הרבה סיבובים מיותרים - רשת עמינח סנטר, לשינה טובה יותר מכל מקום הוא גם כן ניחא בדרך השכל קרוב אל הפשט, ולמדתי כן מדברי המקובל מהרמ"ע, שכתב בספר עשרה מאמרות בשם הראב"ע שיש באדם שס"ה גידים דופקים ושס"ה גידים נחים, הדופקים הם נגד הימים, והנחים הם נגד הלילות, שבהם שבו נחים ושובתים

חסר שכל

ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה אמר רבי רחומאי, אלמלא צדיקים וחסידים שבישראל שמרימין אותו על כל העולם בזכיותיהן, ומהם מתפרנס הלב והלב מפרנסן, עד כאן.

21
מותג בירה בלגי
ואף שברא בו כח התמורה גם כן, מכל מקום היתה חכמת הבורא מאחר שיש שני דרכים לטובה, דהיינו אם ישאר בכתנות אור יתמלא הכל אורה, ואם יהיה כתנות עור, מכל מקום הבחיר והמסולת אף כי הוא המעט יהיה בתוספות אור, כי יהיו כת צדיקים גם כן שיגבירו האור מן החשך
באופן מוחלט
וכמ"ש בפכ"ג מהחלק הראשון בזה הספר יעויין משם כי הוא פלא
פקפוק בחפותו של מישהו
והוא מאמרם בספרי ריש ס' מטות , נדרים כנשבע בחיי המלך, שבועות כנשבע במלך עצמו, אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר, חי ה' וחי נפשך
הנה מיום כפורים שהוא ראש השנה עד ראש השנה הוא שנה, ונקרא השנה שנה, על שם שנ"ה ימים וגם הוא כלול מהטוב והרע, ולזה נתן לו דרך החיים ודרך המות, כלומר יצר טוב ויצר הרע כנגד טוב ורע שהוא כלול מהם, ונתן לו הבחירה כנגד הנקודה
ויעקב לקח בטהרה קו האמצעי, ועל זה נאמר בראשית כה, כז ויעקב איש תם יושב אוהלים, בין אהל אברהם ובין אהל יצחק גם ענין התייחדות עשה ולא תעשה, הכל הולך אל מקום אחד, כי זה לעומת זה עשה אלקים, העשייה הוא סוד תגבורת הקדושה, והלא תעשה הם גדר לקליפות בל יכנס טמא למקדש

פתור

והנה כתיב, ויהי האדם לנפש חיה שהוא רוממות המעלה כמו שהארכתי לעיל, הנה בשנותו את טעמו אז ויהי האדם לנפש חיה, שהחיה רעה שולטת בו בר מינן.

4
Vagabond
אבל סדר השמיטה וקושיא אין נותן הדרך הזה, בעבור כי הכחות והנשמות בעונות הגופים מתערבים ומתגלגלים זה בזה, רצונו לומר שנפשם של ישראל מתערבים בגופים הגויים
פתור
קרעו אותי מסביבה, מחברים, מכל מה שהיה
ללא פקפוק, בוודאות
ואמר אין ערוך לך ה' אלקינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, ואלו השני זמנים הכוללים לקבול השכר