כבאות והצלה. כבאות והצלה לישראל

כל תחנה יכולה לרכוש על פי צרכיה כלי רכב שונים בכמויות שונות ד בסעיף זה — "גמלאי איגוד לכבאות" — מי שפרש לקצבה מאיגוד ערים לכבאות לפני יום כינון הרשות, והיה זכאי לקבלת קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית קיים מקופת האיגוד; "גמלאי רשות מקומית" — מי שפרש לקצבה מרשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות, לפני יום כינון הרשות, ערב פרישתו הועסק במחלקה האמורה והיה זכאי לקבלת קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית קיים מקופת הרשות המקומית; "הסדר פנסיה תקציבית קיים" — כהגדרתו בסעיף 107ג ב , ולעניין אופן חישוב המשכורת הקובעת תחול פסקה 2 להגדרה "תוספת קבועה" כאמור בסעיף 107ג א 1 ; "יום כינון הרשות" ו"רשות מקומית שיש לה מחלקת כבאות" — כהגדרתם בסעיפים 2 ו-97 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, בהתאמה
מעבר לתנאיי השכר דואג ארגון העובדים לרווחת העובד, בטיחותו, תנאיו הסוציאלים והפנסיוניים, אכיפת ההסכמים ויישומם ועוד ב אין בשינוי הבעלות כאמור בסעיף קטן א כדי לפגוע במשכון, בזכות עיכבון, בזכות אחרת של אדם שלישי או בעיקול שהיו מוטלים על כלי הרכב

כבאות והצלה לישראל

ג לא נכח במקום קצין בכיר, הסמכויות הנתונות לו יהיו נתונות לבעל הדרגה הבכירה ביותר הנוכח במקום.

19
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה,
א מצא קצין כבאות והצלה שאין די בכוח האדם העומד לרשותו לטיפול באירוע כבאות והצלה, רשאי הוא להרשות לאדם שנחזה להיות בן 18 שנים ומעלה, והתנדב לסייע בפעולות הכיבוי וההצלה, לסייע בפעולות הכיבוי וההצלה
כבאות והצלה לישראל
א בסעיף זה — "ההסכם" — הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום ד' בתשרי התשנ"ו 28 בספטמבר 1995 , לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו אליו; "המועצה" — המועצה הפלסטינית שתכונן בהתאם להסכם, ועד לכינונה — הרשות הפלסטינית כמשמעותה בהסכם; "שטחי המועצה הפלסטינית" — השטחים הכלולים מעת לעת בתחום הסמכות הטריטוריאלית של המועצה לפי ההסכם, וכן כל שטח רצועת עזה
IFFU
תיקון חוק החומרים המסוכנים — מס' 7 139
במסגרת החוק, ב- הוקמה הרשות הארצית לכבאות והצלה הכפופה למשרד לביטחון פנים א השר, בהסכמת השר הממונה, יורה בנוהל על אופן יישום הוראות פרק זה בגוף ביטחוני
לעניין פרק זה, השתתפות רשות מקומית בתקציב איגוד ערים ותקציב המחלקה לשירותי כבאות של הרשות המקומית יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת מדד הבסיס; בסעיף זה — "המדד החדש" — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודש דצמבר בשנה שקדמה למועד החיוב; "מדד הבסיס" — מדד המחירים לצרכן שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש דצמבר בשנת 2011 פרק י': הוראות כלליות תקציב שנתי 122

בית הספר הארצי לכבאות ולהצלה

סימן ב': תחקיר מבצעי הגדרות — סימן ב' 67.

כבאות והצלה לישראל
תיקון חוק רישוי עסקים — מס' 29 133
חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה,
הליכי מתן צו הפסקה מינהלי 52
כבאות והצלה לישראל
פרק י"א: תיקונים עקיפים תיקון חוק ההתגוננות האזרחית — מס' 17 130
א תקנות שהותקנו לפי חוק שירותי הכבאות כנוסחן ערב פרסומו של חוק זה, המפורטות להלן, יעמדו בתוקף עד להתקנת תקנות חדשות לפי חוק זה בעניינים המוסדרים בהן, אלא אם כן בוטלו או שונו קודם לכן בידי השר: 1 תקנות שירותי הכבאות אמצעי כיבוי במוזאונים , התשמ"ז-1986; 2 תקנות שירותי הכבאות ציוד כיבוי בבניין מסחרי , התשל"ב-1971; 3 תקנות שירותי הכבאות ציוד כיבוי בבתי חולים , התשל"ב-1972; 4 תקנות שירותי הכבאות ציוד כיבוי בבתי מגורים , התשל"ב-1972; 5 תקנות שירותי הכבאות ציוד כיבוי בבתי ספר , התשל"ב-1972; 6 תקנות שירותי הכבאות ציוד כיבוי בבתי עינוג , התש"ל-1969; 7 תקנות שירותי הכבאות ציוד כיבוי בבתי תפילה , התשל"ב-1972; 8 תקנות שירותי הכבאות ציוד כיבוי בבתי מלון , התשל"ב-1972; 9 תקנות שירותי הכבאות ציוד כיבוי במחסנים , התשל"ב-1972; 10 תקנות שירותי הכבאות ציוד כיבוי במפעלי תעשייה או מלאכה , התשל"ב-1972; 11 תקנות שירותי הכבאות אספקת מים וברזי כיבוי , התשל"א-1971; 12 תקנות שירותי הכבאות מינוי והעסקה של כבאים , התשכ"ט-1969; 13 תקנות שירותי הכבאות מינוי והעסקה של כבאים-מתנדבים , התשמ"ו-1986; 14 תקנות 2 ו-3 לתקנות שירותי הכבאות הדרגות והתקן של יחידות הכבאים , התשל"ו-1976; 15 תקנות שירותי הכבאות העסקת כבאים במשמרות , התשמ"א-1981; 16 תקנות שירותי הכבאות תשלומים בעד שירותים , התשל"ה-1975 תיקון מס' 3 תשע"ו-2016 ב השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, יקבע סוגים של מפעלים שיחולו עליהם הוראות סעיף זה, כגון תחנת כוח, מפעל תעשייתי, נמל ים, שדה תעופה ומקום אחסון; תקנות כאמור בסעיף קטן זה לעניין סוגי מפעלים שמתקיים בהם סיכון מיוחד לאירוע חומרים מסוכנים יותקנו גם בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ושר הכלכלה והתעשייה
תיקון מס' 4 תשע"ז-2017 ד תקנות לפי סעיפים קטנים ב ו- ג לא יחולו על מי שמפיק או מספק מים על פי רישיון לפי סעיף 23 לחוק המים; ואולם מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב רשאית, בהסכמת השר, לקבוע כללים בעניינים אלה, לבקשת השר או ביוזמתה שר האוצר רשאי לקבוע הוראות לעניין העברת הנכסים לפי פרק זה, לרבות בעניינים אלה: 1 האופן והמועדים לביצוע תשלומים לפי פרק זה; 2 דרכי תיקון רשימת הממונה שנקבעה לפי סעיף 101 א 3

כבאות והצלה לישראל

ג מי שמוסמך למנות חבר בוועדה, ימנה לו ממלא מקום קבוע, אחד או יותר; המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה יפרסם ברשומות הודעה על מינוי חברי הוועדה וממלאי מקומם.

4
IFFU
א ברשות הכבאות וההצלה יהיו כבאים ועובדים בתקן מאושר של הרשות
כבאות והצלה לישראל
אתר האינטרנט של הרשות 125
IFFU
א צו הפסקה מינהלי יינתן לאחר שניתנה לנוגע בדבר הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני מפקד המחוז או מי שהוא מינהל לכך, ככל שהדבר ניתן, ובדרך המתאימה בנסיבות העניין