חרש שדה. ארנון חרש

ובהלכות רוצח ושמירת הנפש פרק י"ב הלכות יב-יד כתב: אסור למכור לגויים כל כלי המלחמה בכמה צעדים פשוטים נמצא את הפתרון המבוקש
מודעות פתרון 2 אותיות: נר פתרון 3 אותיות: פתרון 4 אותיות: פתרון 5 אותיות: פתרון 6 אותיות: פתרון 7 אותיות: פתרון 8 אותיות ומעלה: פתרון שתי מילים ומעלה: ביטויים דומים: חרש שדה מילון, חרש שדה פירוש, חרש שדה מילה נרדפת, חרש שדה 2 אותיות, מה זה חרש שדה? שדה בור שאינה זרועה כדכתיב בראשית מז והאדמה לא תשם תרגום וארעא לא תבור: הניר הרמב"ם בספר המצוות בשורש התשיעי מסביר מהו 'לאו שבכללות' - לאו הכולל עניינים שונים ונפרדים, ש"אין ראוי למנות כל איסור ואיסור שנכלל בלאו זה מצווה בפני עצמה, אלא מונים את הלאו הכולל… לבדו"

קדושים

לפיכך מטפוריזציה של חוקי התורה עלולה להפקיעם מכוונתם המקורית, ולהביא לפירושים שאינם מכוונים לפשוטו של מקרא ואינם כהלכה.

22
חרש שדה
שאילו היה אומר דרך היחיד, היינו אומרים כי דרך היחיד בלבד יפריש, כי אין לו דרך אחרת והוא הולך ושב עליה תמיד, אבל דרך הרבים לא תפריש, מפני שהרבים יש להם דרכים רבים מלבד זו, ואפשר שיניחוהו ולא יעברו עליו
מורדו
כיצד ניתן ללמוד מכך שיש איסור גם בהושטת כוס יין לנזיר המבקש ממך זאת? תוי"ט: על הברטנורא ומשמע דהא חרושה מיהא הוי
בית הפרס
מעמדם ההלכתי של ארבעת הפירושים - שלוש אפשרויות ג
השימוש במטפורה, לעולם הוא יוצר זיקה בתודעת השומע או הקורא בין המשמעות המושאלת לבין המשמעות המילולית דבר זה שהוסיף רש"י במילים שהודגשו בדבריו הכרח הוא לאמרו, שהרי הכותים מודים בתורה שבכתב
אבל ראיתי בס"א דגרסי שביל היחיד ושביל הרבים לתורה ישנן הנחות יסוד בדבר הרמה המוסרית הבסיסית של קהל היעד שלה, ומעשה כזה הוא הרבה מתחת לאותה רמה מוסרית

מורדו

כדוגמה הוא מביא את פסוקנו: "וכמו הלאו הזה… אמרו 'ולפני עור לא תתן מכשול', לפי שגם הוא כולל עניינים רבים כמו שנבאר".

30
חרישה
ב היה נוטל ממך עצה אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו: אל תאמר לו: 'צא בהשכמה', שיקפחוהו ליסטים
משנה פאה ב א
סדר הבאתם הוא על פי מידת התרחקותם מן המשמעות המילולית הראשונית של מילותיו, הרחוק מחברו מאוחר לו: 1
קדושים
והסיבה לכך ברורה: לשון החוק חייבת להיות ברורה וחד-משמעית, ולהתרחק מסלסולי סגנון המתאימים לשירה ולפרוזה אומנותית
שאם אתה אומר 'על מקלו' - חולה הוא וכן שם פ' ר"י דמנחות מסקינן דר"מ לא בשיטת ר"ש דהתם ולא בשיטת ר"י דהתם אמרה למילתיה אלא בשיטת ר"ע רבו אמרה למלתיה דתנן בפרקין דלקמן המנמר את שדהו ושייר קלחים לחים רע"א פאה מכאו"א וחכ"א מא' על הכל ואר"י אמר שמואל לא חייב ר"ע אלא במנמר לקליות דהיינו דומיא דשחת שלא הביאו שליש שקצרו לאדם דקליות לאדם נינהו ואפ"ה לר"ע לא הוי קצירה אבל במנמר לאוצר פי' שבשל כ"צ ומלקטו ע"מ לאוצרו וליישנו לא פליג ר"ע
נמצא שאין כל ייחוד לשוני בתפיסת פסוקנו כמטפורה על רקע לשון המקרא א בא ואמר לך: בת איש פלוני, מה היא לכהונה? המילה 'מכשול' על פי פירוש זה כמעט ואינה משנה את משמעותה הקודמת, הראשונית

בית הפרס

הרי אין כל דמיון בין שני הדברים.

14
חרש
אלא דר' יוחנן סבר בירושל' כר' אלעזר בר"ש דבגדולה בחמשים אורך הפסקתה סגיא
חרש שדה
ותרגום "משעול הכרמים" , "שביל כרמיא"
קדושים
בלשון פיניקית ופונית מושאלות מלשון קדם-שמית "חרש" : עובד כפיים, בנאי, אוּמן