רמב ן. חידושי על

חיבר ספרים רבים וביניהם פירוש לתורה ואמר בלשון הזה, ולא אמר כי יפקוד עליו, בעבור שאינו אצל הנשבעים עבירה גמורה ויחשוב שראוי למחול לו, אמר כי לא ינקה כל הנוגע
בשו"ת בעי חיי חו"מ ח"ב ע' קיח ושם שנינו עוד: "חופף עליו כל היום", "חופף עליו", בעולם הזה; "כל היום", לימות המשיח; "ובין כתפיו שכן", בנוי ומשוכלל לעולם הבא וכו'

אנציקלופדיה יהודית דעת

וכן וירא ראשית לו דמשה, יסברו כי משה רבנו נסתכל באספקלריא המאירה יבמות מט ב : וראה ראשית לו, ולכן זכה לתורה.

20
שער הגמול / רבי משה בן נחמן
ומצאתי במכילתא ויסע ד : "היום לא תמצאוהו בשדה", אמר להם: היום אין אתם מוצאים אותו, אבל אתם מוצאים אותו למחר
חידושי על
מנין אתה אומר שכל ספינות שאובדות בים הגדול, וצרור שלכסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות וזכוכיות וכל כלי חמדה, שהים הגדול מקיאן לימה של חיפה שגנוז לצדיקים לעתיד לבא? דבר אחר: זו גן עדן
על שמות יג
כמו טיטוס ושאר רשעים, כגון עדת קורח וזולתם שבזמן הזה הם נדונין שם
כמו שאמרו מביני הפילוסופים בעניין, יארך ספורו ואי אפשר להאריך בפירוש זה העניין במכתב, והרמז רב הנזק, כי יסברו בו סברות אין בהם אמת
ועל כן אמר יקוו המים מתחת השמים, כלומר אל מקום שפלות, ואמר ותראה היבשה, וקרא להם שמות בהיותם לובשים הצורות האלו, כי מתחילה היה שמם "תהום": י : ויקרא אלוהים ליבשה ארץ - יאמר כי שמה הראוי לה "יבשה", כי בהיפרד המים מן העפר היא יבשה, אבל יקרא אותה "ארץ" כשם כלל היסודות הנברא בראשון

רמב״ן

ולכך תרגמו בתרגום ירושלמי בחכמתא, והמלה מוכתרת בכתר בי"ת: ג : ויאמר אלוהים יהי אור - מלת "אמירה" בכאן להורות על החפץ, כדרך מה תאמר נפשך ואעשה לך ש"א כ ד , מה תרצה ותחפוץ, וכן ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר ה' להלן כד נא , כאשר רצה.

21
פירוש לתורה
ולפי דעתי יברך אותם שימלאו כל הארץ ויפרדו הגויים למשפחותם בקצווי תבל לרובם, ולא יהיו במקום אחד כמחשבת אנשי דור הפלגה: וכבשוה - נתן להם כוח וממשלה בארץ לעשות כרצונם בבהמות ובשרצים וכל זוחלי עפר, ולבנות, ולעקור נטוע, ומהרריה לחצוב נחושת, וכיוצא בזה
על שמות יג
לר' משה בן נחמן על הש"ס
חידושי על
ולפי דעתי כי "האור" הנזכר בכאן הוא היום, "והחשך" הוא הלילה, כי כן שמם, כמו שאמר לעיל פסוק ה : ויקרא אלוהים לאור יום ולחשך קרא לילה: והנה בכל מעשה בראשית יזכיר הכתוב הצוואה ויספר המעשה, ובכאן ציווה "והיו למאורות" לעיל טו , וספר: "ויתן אותם אלוהים" לעיל יז , ואמר: "ולמשול ביום ובלילה", שיהיה זה מושל ביום וזה מושל בלילה, והממשלה הוא מה שציווה "והיו לאותות ולמועדים" לעיל יד , וספר שאין ממשלת שניהם שווה, אבל "להבדיל בין האור ובין החושך", כי הגדול ימשול ביום, ויהיה כולו אור, גם במקום שאין השמש מגיע, והקטן ימשול בלילה ויהיה חשך, זולתי הירח שיגיה חשכו
ואמרו במסכת חגיגה י"ב א' : ערבות שבו צדק ומשפט וגנזי חיים וגנזי ברכה וגנזי שלום ונשמותיהן שלצדיקים ורוחות נשמות שעתידין להבראות, ושם אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת וכסא הכבוד ומלך אל חי וקיים רם ונשא שוכן עליהם וזה העניין אינו בעולם הנשמות
אבל פירוש "רמישה" כענין בסמ"ך, מן תרמסנה רגל ישעיה כו ו , וחביריו או שמא שתהיה כדורית מקצתה מגולה ורובה משוקעת אשר ידמו היונים במופתיהם הנראים או המפתים: והנה הן שתי גזרות, כלומר שני עניינים נעשים בחפץ אלוהים הפך מן הנאות בטבעם, כי הראוי לכבדות העפר ולקלות המים כנגדה, להיות עמוד הארץ אמצעי, והמים מכסים עליה מקיפים אותה מכל צד

חידושי על

וכבר רמז רבי אליעזר הגדול בפרקים שלו כפל העניין הזה שאמרתי, בפרק כ"א: דתני רבי זעירא "ומפרי העץ", אין העץ אלא אדם שנמשל בעץ, שנאמר "כי האדם עץ השדה".

5
על שמות כ
וכך אמרו רז"ל : " מכלל דבחדש ושבת בעי למיזל"
ויכוח ברצלונה
ויש להם מדרש נפלא ספר הבהיר אות ק : במה שכתוב דאתה תשמע השמים מ"א ח לב
פירוש לתורה
סיכום: העולם הבא יתחדש לעתיד כל אלו דברים ברורים, שהעולם הבא האמור בכל מקום, אינו עולם הנשמות והשכר המגיע להם מיד אחרי המיתה, אלא עולם שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדשו לאחר ימות המשיח ותחיית המתים