שנת שמיטה 2021. שנת השמיטה

מ'רעדט דא אין גרויסן טייל פון אידן וואס זענען בכלל נישט אזוי נתחנך געווארן אדרבה, אין זייער סביבה איז דאס אפטמאל גאר אן אראפגעקוקטע, פאנאטיש באטראכטע זאך
נאר ביי מעשר שטייט די ברכה פון וחנינה בזה

שנת השמיטה

.

שנת השמיטה
שנת השמיטה
פארקויפן שטיקער לאנד, מאכן מעמדים, ריזיגע געלטאקציעס וכו'? נאר ווייל אונז האב מיר נישט זייערע נסיונות? וואס דאס דארף מען אויך גלייבן אפילו מ'זעהט עס נישט בחוש
שנת השמיטה
ולעצם הענין, אויב די תורה הקדושה זאגט צי "וצויתי את ברכתי", איז א אונטערנעמונג פון גרויסע געלטער אויסצוהאלטן די משפחות גענצליך איבריג

שנת השמיטה

נאר ביי מעשר שטייט די ברכה פון וחנינה בזה.

שנת השמיטה
שנת השמיטה
אונזער עבודה ווען א איד מוטשעט זיך, איז איהם העלפן! די תורה הקדושה האט זיי שוין פארזארגט מיט ברייט פרנסה, און די תורה איז א נצחיות ס'גייט אן אפילו אינעם היינטיגן הסתר פנים'דיגן דור
שנת השמיטה
ווען מיינע זיידעס אין אמעריקע האבען געהיטען שבת האבען זיי געהאט מסירות נפש
ווען מען קויפט אפּ א בוים קויפט מען די ברכה וואס די תורה הקדושה זאגט צי, מסכים? אבער אפילו אויב יא, איז זיכער ריכטיג צו מאכן אזעלכע פאנדס אויב וועט דאס אפילו ברענגען איין איד מער צו היטן שמיטה

שנת השמיטה

אפשר קען ר' פינחס דא ארויסלייגן אביסל מער אינפארמאציע איבער דעם, וועלכע געגענט? און נאכדצו נישט אזוי באקאנט און גלערנט אין די ישיבות און כוללים וכו' לעצטע 10 יאהר האבן זיך צוביסלעך אויפגעמאכט כוללים אין אר"י.

26
שנת השמיטה
און אפשר קענען שוין די מארגנים פון די חול המועד פראגראמען שוין צוגרייטן אינהאלטסרייכע שיעורים און פרעזענטאציעס אין די נושא פאר חוה"מ סוכות הבעל"ט כ'האב שוין געזעהן בראשורן אין די בתי מדרשים אין די לעצטע וואכן איך בין מוראדיג ממליץ פארן ציבור!!! פונקט ליינענדיג די שורות האב איך געטראכט צו שטעלן א פראגע, וויפיל אייוועלט ליינער שפירן זיי וואלטן גרייט געווען צו טון וואס די מסירת נפש'דיגע פארמערס אין ארץ ישראל טוען
שנת השמיטה
אפשר קען ר' פינחס דא ארויסלייגן אביסל מער אינפארמאציע איבער דעם, וועלכע געגענט? דורכדעם שטיצט איר די גיבורי כח עושי דברו וועלכע זענען מפקיר זייער מקור הפרנסה פאר א יאר צייט נאר וויבאלד דער אויבערשטער האט געהייסן
שנת השמיטה
קומט עס מיט א שטיקל קרקע, דער עיקר איז נישט מלאכת אילן, נאר שביתה ממלאכת קרקע