רישום מקרקעין. רישום מקרקעין

בהתאם לחוק עות'מאני שהתקבל אך לא הגיע לידי יישום ב־, בוטלה החובה על עיבוד רציף של קרקעות 'מירי' לצורך הבטחת זכויות על הקרקע ומניעת הפיכתה ל'מחלול', במידה והבעלים מחזיק בקושאן על הקרקע ב לבקשה כאמור בתקנת משנה א יצורפו מסמכים כאמור בתקנה 21 ב 3
במקביל, ישנן גם חברות משכנות הנותנות סוג של אישורי זכויות למפקח מוקנות כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום, הדן בתביעה אזרחית, והוא מוסמך לדון ולפסוק בסכסוכים בין בעלי דירות בבתים משותפים, גם אם הם טרם נרשמו כ"בית משותף" בלישכת רישום המקרקעין ה"טאבו"

×”×

במדינת ישראל נתאפשרה לגבי מקרקעין מוסדרים ושאינם מוסדרים אפשרות לרשום בתים משותפים, שמשמעותם רישום הסכם המחלק הדירות שעל חלקה אחת למספר רישומים עצמאיים.

22
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
בראש הרשות עומד הממונה על המרשם, האחראי, יחד עם צוות העובדים בהנהלת הרשות, להפעלתן התקינה של כל לשכות הרשות בכל תחומי אחריותן המנהלית והמשפטית
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין
תפיסה זו מייתרת את חקירת ההיסטוריה וממקדת את העברת הזכויות בתוכן הרשום
תקנות המקרקעין (ניהול ורישום),
לרישום זכויות יש חשיבות ממעלה ראשונה לצורך שיוך וקביעת הקניין שנרכש על ידי הקונים, האפשרות לסחר בנכס, למכור אותו, לשעבד אותו ולעשות בו פעולות נוספות — כל זאת בכפוף לכך שהנכס נרשם על שם הקונים
בישראל, חכירה לדורות היא זכות נפוצה ביותר, שכן למעלה מ-90% משטח המקרקעין במדינה הם בבעלות מדינת ישראל, או ובדרך כלל, הקניית הזכויות שגופים אלו העניקו במקרקעין שבבעלותם, לאנשים פרטיים, נעשתה על דרך של החכרה לדורות עד לשנה זו הוסדר מעמד הקרקעות בהיקף של כ־5 מיליון דונם רובם המוחלט ב הדרומי והצפוני , , , , ו , וכחצי מיליון דונם נוספים היו בשלבי הסדר מתקדמים בעיקר ב
רישום החלטות וצווים של רשויות אחרות 32 אישור עסקאות במקרקעי יעוד ת"ט תשע"ב 2011 88

רישום זכויות במקרקעין בישראל

ב הודיע המשכיר לרשם, בתוך התקופה האמורה, על התנגדותו לרישום הירושה, לא תירשם הירושה אלא על פי צו מפורש של בית משפט מוסמך או אם הודיע המשכיר לאחר מכן על הסכמתו לרישומה.

6
רישום זכויות במקרקעין בישראל
א רישום חלוקה חדשה ייעשה על פי בקשה החתומה ביד יושב ראש מוסד התכנון שאישר את החלוקה, ויצורפו לה מסמכים אלה: 1 סדר פעולות האיחוד והחלוקה, הכולל את פירוט הפעולות על פי סדרן בהתאמה לתכנית לצורכי רישום כאמור בפסקה 5 וכן הוראות בדבר ייחוד שעבוד וייחוד או ביטול זיקות הנאה, בהתאם לצורך; 2 הוראות ותשריט התכנית שקבעה את ההוראות בדבר האיחוד והחלוקה, ובכלל זה הוראות בדבר רישום זיקות הנאה ושעבודים אחרים, וכן הוראות ליצירת מגרש תלת-ממדי או איחוד וחלוקה של חלקה תלת-ממדית בתחום התכנית, הנושאים חותמת בדבר אישורם על ידי מוסד התכנון; 3 העתק טבלת ההקצאה או טבלת הקצאה והאיזון של התכנית שקבעה את ההוראות בדבר האיחוד והחלוקה, לפי העניין, הנושאת חותמת של מוסד התכנון בדבר אישורה; 4 תכנית לצורכי רישום או תכנית תלת-ממדית לצורכי רישום, לפי העניין, הכוללת את המקרקעין שמבוצעת בהם החלוקה החדשה, ומאושרת בהתאם לחוק התכנון והחתומה ביד יושב ראש מוסד התכנון כתואמת את התכנית שקבעה את ההוראות בדבר האיחוד והחלוקה; 5 תכנית לצורכי רישום או תכנית תלת-ממדית לצורכי רישום, לפי העניין, הכוללת את המקרקעין שמבוצעת בהם החלוקה החדשה, ומאושרת ככשרה לרישום על פי פקודת המדידות; 6 כל מסמך אחר הדרוש למתן החלטה בבקשה
רישום זכויות במקרקעין בישראל
ג קבע מוסד התכנון כי החלקה או החלקות אינן ניתנו לחלוקה כאמור, ייתן המפקח את צו הרישום, ובלבד שנתמלאו התנאים האחרים למתן הצו
×”×
א המחתים את הצדדים לעסקה יזהה אותם על פי תעודת זהות או דרכון בר-תוקף