פיקדון לחיילים משוחררים. מימוש חלק מהפיקדון האישי לכל מטרה לחיילים משוחררים (פיקדון קורונה)

ג כל סכום שבעל המפעל או החייל חייב לשלם לקופה, דינו לכל דבר כדין תשלום המגיע כחוק לקופה ו אם בתביעה אזרחית או פלילית הנובעת מאי-קיום צו של ועדת תעסוקה או של ועדת ערעור של בית דין אזורי בערעור לפי חוק זה יוכח שניתן צו כאמור נגד אדם ששמו כשם הנתבע או הנאשם, יראו את הצו כאילו ניתן נגד הנתבע או הנאשם, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר
תיקון מס' 12 תשס"ב-2001 ב בסעיף זה, "לא קיים את הצו" — לא קיימו במלואו או בחלקו או קיימו שלא בתום לב ד כתום ששה חדשים מהיום שבו נתקבל החייל המשוחרר לעבודה יחולו עליו החוק, הנוהג והתנאים של כל חוזה עבודה קיבוצי או אחר החלים על פיטורי עובדים במפעל

חיילים משוחררים? היום תסתיים הטבת הקורונה למשיכה מהפיקדון

ד לענין חוק זה, דין שירות בצבא-הגנה לישראל על פי התחייבות לשירות קבע - כדין שירות סדיר, אם הוא בא בתכוף לאחר תקופת שירות סדיר, ותקופתו, בין על פי התחייבות אחת ובין על פי מספר התחייבויות רצופות, אינה עולה על שנתיים.

12
חיילים משוחררים? היום תסתיים הטבת הקורונה למשיכה מהפיקדון
ד הודעה על מינוי ועדת תעסוקה ועל כתבתה תפורסם ברשומות
זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי
תיקון מס' 12 תשס"ב-2001 ב בעל מפעל — לגבי חייל או חייל משוחרר — הוא בעל המפעל שבו הועסק החייל או החייל המשוחרר סמוך לפני התגייסותו, ולגבי עובד המשרת במילואים — הוא בעל המפעל שבו הועסק העובד המשרת במילואים סמוך לפני יציאתו לשירות המילואים; ואם עבר המפעל מיד ליד או התמזג עם מפעל אחר או היה לחלק ממפעל אחר, רואים כבעל המפעל את מי שהוא בשעה הנידונה בעל המפעל או מי שהוא בעל המפעל אחרי ההתמזגות או בעל המפעל האחר
פיקדון אישי לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי
ד התגייס בעל מפעל לשירות צבאי, והמפעל הפסיק את פעולתו במשך תקופת שירותו הצבאי או חלק ממנה, לא יחול סעיף זה על בעל המפעל ועובדיו לגבי התקופה שבה הפסיק המפעל את פעולתו כאמור
הכנסת אישרה לפני כשנה יולי 2020 הצעת חוק לפיה, בשל משבר הקורונה, חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי יוכלו למשוך חלק מדמי הפיקדון שלהם עבור כל מטרה ב זכות הערעור ניתנת: 1 לתובע; 2 לנתבע; 3 לארגון העובדים שהתובע נמנה עמו; 4 לארגון העובדים שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים במפעלו של הנתבע; 5 לארגון נותני העבודה שהנתבע נמנה עמו
א בלי לגרוע מהוראות סעיפים 41א ו-41ב, קיבל עובד צו קריאה לשירות מילואים, יודיע על כך בתוך שבעה ימים ככל האפשר בנסיבות העניין ובתוך זמן סביר מיום קבלת הצו, לבעל המפעל, לממונה עליו במפעל, או לאחראי על כוח אדם במפעל, ואם הוא עובד של קבלן כוח אדם - לממונה עליו או לאחראי על כוח אדם, אצל המעסיק בפועל או אצל קבלן כוח האדם ; הוראה זו תחול רק לגבי שירות מילואים שנתי שלגביו ניתנה בפועל, לעובד, התראה של 60 ימים לפחות, הנמנים מתאריך משלוח צו הקריאה עד למועד תחילת שירות המילואים, בהתאם להוראות קריאה לשירות מילואים המוצאות על ידי אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל תיקון מס' 7 מיום 25

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה),

דין חייל משוחרר שנתקבל שלא על פי בקשה 13.

פיקדון לחיילים משוחררים
מפקח על תעסוקת חיילים משוחררים 45
פיקדון אישי לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי
כאן תמצאו את פירוט הזכויות המלא אתר "כל זכות" מופעל ע"י האתר פונה לנשים וגברים כאחד
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה),
ה לסכום הפיצויים וההוצאות שציוותה ועדת תעסוקה ושלא שולמו במועד, ייווספו ויהיו לחלק מהצו, הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, וכן ריבית צמודה, כמשמעותה בחוק האמור, בכפל השיעור הקבוע בסעיף 10א א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, מהמועד שנקבע בצו לתשלום ועד למועד הפירעון בפועל