חן פאשן אתר. חנות בגדים

החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל טעות שנפלה בתיאור הבגד באתר אודות החברה והגדרות אתר האינטרנט בכתובת fashionclub
מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה של המזמינה למסירת פרטים אלו לחברה יום אספקת הסחורה יהיה היום בו נמסרה ההזמנה לידי המזמינה, בכתובת שציינה המזמינה בעת הזמנת הסחורה

חנות בגדים

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, במידה ותינתן.

23
חנות בגדים
בהחלפה לא תיגבה עמלת סליקה עבור הפריטים המוחזרים
חנות בגדים
בכל מקרה של מחלוקת — תהיה לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה
חנות בגדים
בהחזרת פריט שנקנה בהנחה באמצעות קופון, שווי ההחזר הכספי או הקרדיט באתר, יהיה שווה לסכום ששולם לאחר הנחה
החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המזמינות שנמסרו בעת ההרשמה לאתר תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד
החברה זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה; אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הופרו תנאי תקנון זה, או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; אם ישנו חוב כספי להחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי החברה מתחייבת לא לעשות שום שימוש בפרטי המזמינה, מלבד שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר

חנות בגדים

אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה של החברה לכך מראש ובכתב.

1
חנות בגדים
פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של החברה
חנות בגדים
מסירת פרטים אישיים אלו לחברה נועדה לאפשר לחברה לספק למזמינה את המוצרים שהזמינה וכן מעידים על גמירות דעתה של המזמינה לרכישת המוצרים מהחברה
חנות בגדים
זיכוי כספי יינתן על פי החוק
החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל שימוש שתעשה המזמינה או מי שהייתה הנמענת של המשלוח, שלא בהתאם להוראות היצרן או החברה לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר בבגד מסירת הפרטים האישיים של המזמינה בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונה של המזמינה ובהסכמתה
החברה עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות מעולה, בטוח ואיכותי התקנון יהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבינך

חנות בגדים

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצובים, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

חנות בגדים
דין ושיפוט הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד
חנות בגדים
החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא התראה או הודעה מוקדמת
חנות בגדים
החברה אינה חייבת לספק את שירותיה גם אל אזורים מחוץ לאזורי החלוקה