חוק הפטנטים. חוק הפטנטים,

דרישה אחת בולטת בהעדרה והיא כי ההמצאה תוגן באמצעות פטנט השינוי איפשר את בחינת הבקשות בישראל באופן נוח, זול וזמין למבקשים הישראלים
סמכות לדרוש הודעה בדבר ניצול האמצאה תיקון: תש"ס א כתום המועד האמור בסעיף 117 רשאי הרשם לדרוש מבעל פטנט כי יודיע לו בכתב, תוך ששים יום מיום הדרישה, אם הוא מנצל בישראל את האמצאה נושא הפטנט בדרך ייצור או בדרך ייבוא, את היקף הייצור או הייבוא ואת מקום הייצור מימוש שיעבוד שעבוד על פטנט אינו ניתן למימוש אלא ברשות בית המשפט, והוא רשאי ליתן לבעל השעבוד כל סעד שימצא לנכון, ובין היתר - למנות כונס-נכסים או להורות על מכירת הפטנט

עורך פטנטים

זכות לבקש פטנט בעל אמצאה כשירת פטנט זכאי לבקש, לפי הוראות חוק זה, שיינתן לו פטנט עליה.

8
עורך פטנטים
הגבלת פעולות בשטח האנרגיה הגרעינית תיקון: תשנ"ה 2 א ראה השר כי אמצאה שהוגשה עליה בקשת פטנט, חשובה לפיתוחו של השימוש באנרגיה גרעינית בישראל או שפרסום האמצאה עשוי לגרום נזק למחקר הגרעיני בישראל, רשאי הוא, בצו, לאחר התייעצות עם שר המשפטים - 1 להורות לרשם שיימנע מעשיית פעולה שהוא חייב או רשאי לעשותה לפי חוק זה בענין הבקשה, או שידחה את עשייתה; 2 לאסור או להגביל פרסום או מסירת ידיעות בקשר לבקשה או בקשר למידע הכלול בה
רשימה: שניים אוחזין באמצאת שירות
סייג לקבלת מסמכים המעידים על זכויות בפטנט א כל מסמך או שטר שהועברו בהם פטנט או אמצאה שהוגשה עליה בקשה לפטנט או טובת-הנאה באמצאה כאמור או בפטנט, לא יתקבל בבית-משפט כראיה לזכות קנין באמצאה, בפטנט או בטובת-הנאה בהם, אלא אם נרשמו לפי סעיף 169 או אם ראה בית-המשפט טעם לעשות כן
פטנטים
תיקון ליקויים: המבקש רשאי לתקן את הליקויים שבבקשה, ואם לא יעשה כן יסרב הרשם להעניק פטנט על ההמצאה
פרסום דבר הקיבול איננו סופי, ומטרתו לתת אפשרות למעוניין בכך להגיש את התנגדותו למתן הפטנט, באופן שנקבע בחוק הפטנטים ובתקנותיו לעניין זה חוק הפטנטים שותק וככל שהממציא אינו נופל לגדר "עובד", כפי שמונח זה יפורש לאור הוראות חוק הפטנטים הישראלי, ההמצאה תקום קניין של הממציא
ג בקשה בינלאומית המוגשת לרשות או למשרד מקבל במדינה אחרת, תיחשב, לענין סעיפים 98 ו-103, כבקשה המוגשת מחוץ לישראל עילות ההתנגדות אלה עילות ההתנגדות למתן רשות לתקן: 1 קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך שלא להתיר את התיקון; 2 התיקון אינו משיג את המטרה שלמענה נתבקש

רשימה: שניים אוחזין באמצאת שירות

ב נפתחו הליכים בבית משפט בשל הפרת צו הארכה, לאחר שהוגשה לרשם בקשה לביטול צו הארכה או לשינוי תקופת תוקפו, יוסיף הרשם לדון בבקשה, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת לענין זה.

1
רשיונות כפיה
ג הרשם רשאי, לפי הוראות סעיף 48 לאמנה בלבד, להאריך את המועדים שנקבעו לפי סעיף זה; ואולם, לענין סעיף קטן ב 2 , רשאי הרשם להאריך את המועד לתקופה של עד שלושה חודשים, ולפי הוראות סעיף 48 לאמנה בלבד, רשאי הוא להאריך את המועד לתקופה ארוכה יותר
פטנט
מרבית השאלות המשפטיות הנוגעות לסוגיה של רשיונות כפייה סובבות סביב שאלת הניצול לרעה של זכותו הבלעדית של בעל הפטנט
פטנטים
זאת, באופן שיתקיים יחסי מידתי בין רווחי המעסיק לבין התמורה המשולמת לעובד בגינה